Privacy

^
Algemeen
Deze privacyverklaring heeft als doel u als gebruiker op de hoogte te brengen van het verzamelen van persoonlijke gegevens op deze internetpagina. Daarbij hechten wij belang aan een zo transparant mogelijke voorstelling van alle belangrijke informatie inzake het beschermen van uw gegevens.

We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen zodat ze steeds overeenkomen met de huidige wettelijke vereisten.

Als de ter beschikking gestelde informatie op deze pagina inzake gegevensbescherming u niet verder helpt, dan kunt u contact opnemen met onze privacyverantwoordelijke.

Deze persoon bereikt u op het mailadres datenschutz@tributech.de

^
Verantwoordelijk
Zoals bedoeld in de basisverordening inzake privacybescherming (art. 4, lid 7 DSGVO) verantwoordelijk voor het verzamelen van persoonlijke gegevens:

Tributech GmbH
Windhauser Weg 2
41366 Schwalmtal
Duitsland

T +49 2163 8893444
F +49 2163 8893456
info@tributech.de

Vertegenwoordigd door directeur Holger Reiff.

^
Gegevensveiligheid
We gebruiken binnen onze internetpagina de uitgebreide SSL-procedure in combinatie met het telkens zo hoog mogelijke versleutelingsniveau, dat door uw browser ondersteund wordt. Normaliter gaat het daarbij om een 256 bit versleuteling.
^
Duur van het opslaan van persoonlijke gegevens
De duur van het opslaan van persoonlijke gegevens wordt berekend aan de hand van de betreffende wettelijke bewaartermijn (bijv. handels- en bestuurrechtelijke bewaartermijnen). Na afloop van de periode worden de overeenkomstige gegevens volgens routine gewist, zoverre ze niet meer voor de vervulling van het contract of de contractvoorbereiding vereist zijn en/of door ons geen rechtmatig belang aan de verdere opslag voortbestaat.
^
Bepalende rechtsgronden
Volgens norm van het artikel 13 DSGVO delen we u de rechtsgronden van onze gegevensverwerkingen mee. Zoverre de rechtsgrond in de privacyverklaring niet wordt genoemd, geldt het volgende:

Rechtsgrond voor het ontvangen van goedkeuringen:
Art. lid 1 let. a en art. 7 DSGVO

Rechtsgrond voor de verwerking inzake het vervullen van onze diensten en uitvoeren van contractuele maatregelen, alsook beantwoorden van aanvragen:
Art. 6 lid 1 let. b DSGVO

Rechtsgrond voor de verwerking voor het vervullen van onze wettelijke plichten:
Art. 6 lid 1 let. c DSGVO

Rechtsgrond voor de verwerking voor het behoud van onze rechtmatige belangen:
Art. 6 lid 1 let. f DSGVO

Rechtsgrond voor de verwerking, wanneer levensbelangrijke belangen van de betrokken persoon deze vereist maken:
Art. 6 lid 1 let. d DSGVO

^
Logbestanden
Bij het bezoeken van onze internetpagina registreren we automatisch gegevens en informatie van het computersysteem dat gebruikt wordt om de internetpagina op te roepen. Daarbij worden onderstaande gegevens verzameld:

 • type en versie van de browser
 • informatie over het besturingssysteem
 • datum en tijdstip van de toegang
 • de internetpagina vanaf waar het systeem op onze internetpagina geraakt is
 • internetpagina’s, die door het systeem via onze internetpagina worden opgeroepen
 • IP-adres van het systeem

Logbestanden worden zo vroeg mogelijk anoniem gemaakt of gewist.

De verwerking van de verzamelde gegevens gebeurt voor het leveren van de inhouden van onze internetpagina, voor het garanderen van de werking van onze technische systemen en het optimaliseren van onze internetpagina.

Zo is de verwerking voor het behoud van ons rechtmatig belang vereist conform art. 6, lid 1, let. f DSGVO.

^
Hosting
De door ons in aanspraak genomen hosting-diensten dienen voor het ter beschikking stellen van de volgende diensten:

 • Infrastructuur- en platformdiensten
 • Rekencapaciteit
 • Opslagplaats
 • Databankdiensten
 • Veiligheidsdiensten
 • technische onderhoudsdiensten

Hierbij verwerken wij, resp. onze aanbieders van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze internetpagina

 • Bestaansgegevens
 • Contactgegevens
 • Inhoudsgegevens
 • Contractgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta- en communicatiegegevens

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van ons rechtmatig belang in een efficiënte en veilige ter beschikkingstelling van deze internetpagina conf. art. 6, lid 1, let. f DSGVO i.c.m. art. 28 DSGVO (afsluiten orderverwerkingscontract).

^
Google Webfonts
Op onze internetpagina worden lettertypes ingevoegd, die niet op onze servers zijn opgeslagen. Deze lettertypes worden ter beschikking gesteld door:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660

Bij het weergeven van de ingevoerde lettertypes wordt uw IP-adres aan de aanbieder doorgegeven.

De privacyverklaring van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.com/policies/privacy/

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van ons rechtmatig belang conform art. 6, lid 1, let f DSGVO om onze website te optimaliseren, vereist om onze bedrijfsactiviteit uit te voeren.

^
Google reCAPTCHA
Op onze internetpagina wordt de functie reCAPTCHA gebruikt, extern ter beschikking gesteld door:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660

Deze functie dient vooral om te onderscheiden of een invoer door een natuurlijke persoon gebeurt, of onrechtmatig gebeurt door machinale en geautomatiseerde verwerking.

Hiervoor analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker aan de hand van de verschillende kenmerken automatisch, zodra de internetpagina wordt bezocht. Voor de analyse beoordeelt reCAPTCHA verschillende informatieve gegevens (bijv. IP-adres, duur van het bezoek op de internetpagina of door de gebruiker uitgevoerde interacties). De geregistreerde gegevens bij de analyse worden aan Google doorgegeven.

De verwerking van de gegevens gebeurt op basis van ons rechtmatig belang conform art. 6, lid 1, let. f DSGVO op basis van ons rechtmatig belang om misbruik en spam te vermijden.

^
Google Maps
Voor de visuele voorstelling van kaartmateriaal op onze internetpagina gebruiken we “Google Maps API” van onderstaande aanbieder:

Google Ireland Limited
Gordon House, Barrow Street
Dublin 4
Irland
Tel: +353 1 543 1000
Fax: +353 1 686 5660

Voor het gebruik van de functies van Google Maps is het noodzakelijk uw IP-adres op te slaan. Dit wordt onder andere aan een server van Google in Amerika doorgegeven en daar opgeslagen. We hebben geen invloed op deze gegevensoverdracht.

De privacyverklaring van Google kan hier worden bekeken: https://www.google.com/policies/privacy/

Verzamelen en verwerken van de gegevens gebeurt uitsluitend om onze internetpagina te optimaliseren. De verwerking van de genoemde gegevens is voor het behoud van ons rechtmatig belang conform art. 6, lid 1, let. f DSGVO vereist voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit.

^
Contactopname
De contactopname met ons kan gebeuren via een formulier op onze internetpagina, via telefoon of via mail. In dit geval worden de gegevens die u in het formulier invoert, via e-mail naar ons verzendt of aan telefoon meedeelt, aan ons doorgegeven en door ons opgeslagen.

Gegevens die daarbij kunnen worden verzameld, zoverre door u doorgegeven:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-mail
 • Datum en tijdstip van de contactopname

Gebaseerd op uw contactopname is de rechtsgrond voor de gegevensverwerking art. 6, lid 1, let. b DSGVO. Verder gebeurt de verwerking op basis van ons rechtmatig belang uit art. 6, lid 1, let. f DSGVO voor het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteit.

Aan ons overgedragen gegevens worden enkel voor het uitvoeren van de conversatie in het kader van de contactopname gebruikt en niet aan derden doorgegeven.

Als de verzamelde gegevens voor het betreffende doeleinde niet meer nodig zijn, worden deze gewist. Normaliter is dit het geval als de uitwisseling in het kader van de contactopname met u beëindigd is en we uw zaak volledig hebben bewerkt.

^
Cookies
We gebruiken binnen onze internetpagina cookies. Hierbij gaat het om kleine bestanden die uw browser automatisch aanmaakt en die op uw computersysteem worden opgeslagen. In de cookie worden informatieve gegevens bewaard die telkens ontstaan in verband met het specifiek gebruikte eindapparaat. Dit betekent echter niet dat we daardoor onmiddellijk kennis hebben van uw identiteit.

Het gebruik van cookies dient enerzijds ertoe het gebruik van ons aanbod voor u aangenamer te maken. Zo gebruiken we zogenaamde sessiecookies om te herkennen dat u afzonderlijke pagina’s van onze internetpagina reeds hebt bezocht. Deze worden na het verlaten van onze pagina automatisch gewist.

Om de gebruiksvriendelijkheid te optimaliseren gebruiken we tijdelijke cookies die voor een bepaalde vastgelegde periode op uw eindapparaat worden opgeslagen. Bezoekt u onze internetpagina opnieuw, dan wordt automatisch herkend dat u reeds bij ons was en welke invoeren en instellingen u hebt uitgevoerd om deze niet nogmaals te moeten invoeren.

De door cookies verwerkte gegevens zijn voor de genoemde doeleinden voor het behoud van onze rechtmatige belangen, alsook van derden conform art. 6, lid. 1, p. 1, let. f DSGVO vereist.

^
Rechten van de betrokkenen
Zoverre we persoonlijke gegevens van u verzameld en verwerkt hebben, bent u betrokkene zoals bedoeld in de DSGVO en hebt u onderstaande rechten tegenover ons.

U hebt het recht informatie te vragen omtrent de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen. In het bijzonder kunt u informatie vragen over de verwerkingsdoeleinden, de categorie van de persoonlijke gegevens, de categorieën van ontvangers, aan wie uw gegevens werden of worden gepubliceerd, de geplande opslagduur, het bestaan van een recht op corrigeren, wissen, beperken van de verwerking of beroep, het bestaan van een recht op klacht indienen, de herkomst van uw gegevens, zoverre deze niet bij ons werden verzameld, alsook over het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming inclusief profiling en evt. informatie over de details ervan.

U hebt het recht onverwijld het corrigeren van onjuiste of het vervolledigen van uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te verlangen.

U hebt het recht uw bij ons opgeslagen persoonlijke gegevens te laten wissen, zoverre de verwerking niet vereist is om het recht op vrije meningsuiting en informatie uit te oefenen, een wettelijke verplichting te vervullen, om redenen van openbaar belang of om rechtsaanspraken geldend te maken, uit te oefenen of te verdedigen.

U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verlangen, zoverre de juistheid van de gegevens door u bestreden wordt, de verwerking onrechtmatig is, u echter het wissen ervan weigert en we de gegevens niet meer nodig hebben, u echter deze voor het geldend maken, uitoefenen of verdedigen van rechtsaanspraken nodig hebt of u conform art. 21 DSGVO bezwaar tegen de verwerking hebt ingediend.

U hebt het recht uw persoonlijke gegevens, die u ons beschikbaar hebt gesteld, in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen of het doorgeven aan een andere verantwoordelijke te verlangen.

U hebt het recht uw eenmaal verleende goedkeuring tegenover ons te herroepen. Dit heeft tot gevolg dat we de gegevensverwerking, die op deze goedkeuring berustte, toekomstig niet meer mogen voortzetten.

U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie. Normaliter kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gebruikelijke verblijfplaats of onze firmazetel.

^
Recht op beroep
Gebeurt de verwerking van persoonlijke gegevens op basis van rechtmatige belangen conform art. 6, lid 1, p. 1, let. f DSGVO, hebt u het recht, conform art. 21 DSGVO bezwaar in te dienen tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, zoverre daarvoor redenen aanwezig zijn, die ontstaan uit uw bijzondere situatie of het bezwaar zich richt tegen directe reclame. In het laatste geval hebt u algemeen recht op beroep dat zonder opgeven van een bijzondere situatie door ons wordt gerealiseerd.
^
Externe functionaris voor gegevensbescherming
De functionaris voor gegevensbescherming van Tributech GmbH wordt geleverd door:

EU-CON BeraterForum GmbH
Waldfeuchter Str. 266
52525 Heinsberg
Duitsland

+49 2452 993311
datenschutz@tributech.de